Ciljevi i zadaci udruženja

 • poboljšanje kvaliteta rada hitnih medicinskih službi u Republici Srpskoj
 • kontinuirano stručno usavršavanje članova udruženja, te blagovremena primjena savremenih stručnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz urgentne medicine
 • razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske
 • podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti urgentne medicine
 • organizovanje stručnih skupova iz oblasti urgentne medicine
 • saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu
 • učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske
 • saradnja sa Komorom doktora medicine Republike Srpske
 • vođenje brige o profesionalnim i strukovnim interesima članova Udruženja
 • izdavanje stručnih časopisa i drugih publikacija iz oblasti urgentne medicine
 • zdravstveno prosvjećivanje stanovništva, kroz teoretsku i praktičnu edukaciju