Statut udruženja

С Т А Т У Т
Удружења доктора ургентне медицине Републике Српске

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Удружење своју дјелатност обавља под називом „Удружење доктора ургентне медицине Републике Српске“ (у даљем тексту: Удружење).

Члан 2

Удружење је самостално, добровољно удружење грађана за остваривање заједничких интереса у развоју здравствених и других друштвених активности из области медицине.

Члан 3

Удружење је основано на Оснивачкој скупштини дана 27.12.2002. године и дјелује на подручју Републике Српске.
Сједиште Удружења је у Бањој Луци, у Улици Првог крајишког корпуса, број 4.

Члан 4

Удружење има својство правног лица.
Удружење има свој печат, округлог облика, са натписом „Удружење доктора ургентне медицине Републике Српске“. У средини печата је шестокраки крст и Ескулапова палица са змијом. Текст печата је исписан на српском језику, ћирилицом и латиницом.
Амблем и значка Удружења су кружног облика, са шестокраким крстом и Ескулаповом палицом са змијом у средини и кружним текстом „Удружење доктора ургентне медицине Републике Српске“.

Члан 5

Удружење заступа и представља Предсједник Удружења, а у случају његове спријечености Потпредсједник Удружења или друго лице које одреди Управни одбор Удружења.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 6

Циљеви и задаци Удружења су:

 • побољшање квалитета рада хитних медицинских служби у Републици Српској;
 • континуирано стручно усавршавање чланова удружења, те благовремена примјена савремених стручних достигнућа у свакодневној пракси из ургентне медицине;
 • развијање сарадње са другим специјалистичким удружењима у оквиру Друштва доктора медицине Републике Српске;
 • подстицање организованог научно-истраживачког рада у свим облицима из области ургентне медицине;
 • организовање стручних скупова из области ургентне медицине;
 • сарадња са сличним удружењима у свијету;
 • учествовање у раду Друштва доктора медицине Републике Српске;
 • сарадња са Комором доктора медицине Републике Српске;
 • вођење бриге о професионалним и струковним интересима чланова Удружења;
 • издавање стручних часописа и других публикација из области ургентне медицине;
 • здравствено просвјећивање становништва, кроз теоретску и практичну едукацију.

Члан 7

Рад Удружења је јаван.
Јавност рада обезбјеђује се достављањем позива за сједницу Скупштине и значајније манифестације које се организују, представницима јавног информисања, као и другим организацијама са којима Удружење сарађује.
Само у случајевима гдје постоји могућност повреде љекарске тајне, може се искључити принцип јавности у раду.

III ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА

Члан 8

Чланови Удружења могу бити:

 • редовни;
 • почасни;
 • помажући.

Члан 9

Редовни чланови Удружења могу бити доктори медицине, као и други научни и стручни радници који су својим радом допринијели остваривању циљева Удружења.

Члан 10

Почасни члан Удружења може постати сваки доктор медицине, научни и просвјетни радник, као и остали грађани РС или страни држављани, који својим радом допринесу развоју медицинске струке.
Почасне чланове бира Скупштина Удружења.

Члан 11

Помажући члан Удружења може постати сваки грађанин или организација која Удружењу поклони средства или имовину.

Члан 12

О пријему у чланство одлучује Скупштина Удружења.
Сви чланови Удружења имају иста права и обавезе.
Свим члановима Удружења издаје се чланска карта Удружења.

Члан 13

Права чланова Удружења су:

 • да бира и буде биран у органе Удружења;
 • да учествује у раду Скупштине и њених органа.

Члан 14

Дужности чланова Удружења су:

 • извршавање задатака одређених Статутом;
 • извршавање одлука Удружења;
 • редовно плаћање чланарине.

Члан 15

Начин уплате и висина чланарине утврђују је посебном одлуком Скупштине Удружења.

Члан 16

Чланство у Удружењу престаје добровољним иступањем или по одлуци Скупштине Удружења. Искључење из чланства Удружења може услиједити због грубе повреде одредби овог Статута, као и теже повреде и нарушавања угледа Удружења.

IV ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 17

Органи Удружења су:

 • Скупштина;
 • Управни одбор;
 • Надзорни одбор.

Члан 18

Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Скупштина бира Предсједника, Потпредсједника и Секретара Удружења, на двије године.
Предсједник и Потпредсједник Удружења уједно су и Предсједник и Потпредсједник Управног одбора.

Члан 19

Мандат органа Скупштине траје 2 године.
Нико не може бити биран у орган Скупштине више од два пута узастопно.
За свој рад и дјеловање чланови су одговорни Скупштини Удружења.

Члан 20

Скупштина се одржава према потреби, а најмање једном годишње. Изборна скупштина одржава се сваке двије године.
Одлуку о сазивању Скупштине доноси Предсједник Удружења на приједлог лица овлашћеног за заступање или најмање једне трећине чланова Скупштине Удружења.

Члан 21

Скупштина може радити и доносити правно ваљане одлуке само ако је присутно више од половине чланова. Одлуке Скупштине доносе се већином гласова присутних чланова.
Начин рада и одлучивања у Скупштини ближе се утврђује Правилником.

Члан 22

Скупштина Удружења:

 • доноси Статут Удружења;
 • доноси измјене и допуне Статута, на исти начин и у истом поступку као и изворни Статут;
 • доноси општа акта Удружења;
 • доноси и усваја Програм рада Удружења;
 • разматра и усваја финансијски план Удружења;
 • бира и разрјешава Предсједника, Потпредсједника и Секретара Удружења;
 • бира и разрјешава Управни одбор Удружења;
 • бира и разрјешава Надзорни одбор Удружења;
 • даје сагласност на правне радње предузете у име Удружења;
 • доноси годишњи извјештај о раду;
 • прегледа и потврђује финансијски извјештај о раду;
 • одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама Удружења;
 • доноси и сва друга значајнија акта и одлуке у вези са дјелатношћу Удружења и његових органа.

Члан 23

Управни одбор је извршни орган Скупштине, који руководи радом Удружења у периоду између двије сједнице Скупштине, према одлукама Скупштине.
Управни одбор за свој рад одговара Скупштини и дужан је обавјештавати Скупштину о свом раду.
Упрабни одбор има девет чланова које бира и опозива Скупштина, са мандатним периодом од двије године.

Члан 24

Управни одбор Удружења:

 • припрема сједнице Скупштине Удружења;
 • припрема и предлаже измјене и допуне Статута и других општих аката које доноси Скупштина Удружења;
 • спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране Скупштине;
 • управља финансијским средствима Удружења;
 • подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења;
 • врши друге послове утврђене Статутом Удружења.

Члан 25

Лице овлаштено за заступање и представљање Удружења:

 • представља Удружење перма трећим лицима;
 • заступа Удружење у правном промету према трећим лицима;
 • врши друге послове одређене Статутом Удружења и одлукама Скупштине.

Члан 26

Скупштина Удружења, ради праћења остваривања законитости у раду и пословању Удружења, образује Надзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана који се бирају из реда чланова Удружења.
Мандат чланова Надзорног одбора траје двије године.
Надзорни одбор прати спровођење Статута и других општих аката Удружења и остваривање Програма рада Удружења и контролише законитост у пословању финансијским и материјалним средствима Удружења. Правила која се примјењују за стицање и располагање средствима Удружења, регулисаће се посебном одлуком.
Надзорни одбор подноси Скупштини извјештај о свом раду најмање једном годишње. Приједлоге, ставове и мишљења Надзорни одбор утврђује већином чланова Надзорног одбора.

V СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 27

Средства за рад Удружења остварују се из:

 • чланарине;
 • добровољних прилога и поклона;
 • издавања публикација, у складу са Законом о издавачкој дјелатности;
 • прихода од дјелатности Удружења;
 • прихода од уложених средстава која се враћају Удружењу и камата остварених на уложена средства, закупнина, хонорара и сличних извора прихода;
 • финансијских средстава из буџетских донација;
 • субвенција и уговора са финансијским и правним лицима;
 • осталих прихода Удружења, остварених законитим кориштењем имовине и средстава Удружења.

Члан 28

Удружење користи средства за остваривање задатака на начин и према условима утврђеним Статутом и законским прописима.

Члан 29

Средства Удружења сачињавају:

 • новчана средства;
 • покретна и непокретна имовина;
 • вриједносни папири;
 • остала средства.

Члан 30

Средства Удружења користе се за остваривање задатака Удружења, према плану рада, кога на приједлог Предсједника Удружења усваја Скупштина.
Намјена утрошка средстава утврђује се финансијским планом.

Члан 31

Сва покретна и непокретна имовина коју Удружење стекне у току свог рада, власништво је Удружења.
Након престанка рада Удружења, његова имовина постаје власништво субјекта кога одреди Скупштина Удружења.

Члан 32

Управни одбор Удружења, на основу прибављених захтјева за финансијским средствима, доноси коначну одлуку о расподјели средстава појединим тражиоцима за тачно утврђене намјене.

Члан 33

Средства која Удружење намјенски додијели другим установама за остваривање циљева и задатака Удружења не могу се користити у друге сврхе нити отуђивати без одобрења Скупштине Удружења.

Члан 34

Управни одбор има колективно наредбодавно парво у погледу располагања средствима Удружења, а на основу одлука Скупштине Удружења.
Секретар Удружења и лице које води финансијске књиге немају право депоновања потписа.

Члан 35

Средства које Удружење обезбјеђује могу се користити искључиво за извршавање задатак Удружења.
Субјекти који желе користити средства Удружења, дужни су Управном одбору Удружења поднијети захтјев који мора да садржи сљедеће:

 • сврху за коју се средства потражују, уз потребну пратећу документацију;
 • програм и план рада;
 • план кориштења средстава;
 • учешће других организација у извршавању задатака за које се средства траже и висину њиховог учешћа у обезбјеђивању потребних средстава.

Члан 36

Средства која су пренесена извршиоцу, односно кориснику, воде се и даље као средства Удружења, све до завршног обрачуна, који је корисник дужан поднијети најкасније у року од 30 дана након извршења задатка.

Члан 37

О додјели средстава и начину њиховог кориштења, Управни одбор Удружења закључује посебан уговор са корисницима, који у име Удружења потписује Предјседник Управног одбора или друго лице кога Предсједник овласти.

Члан 38

Документација обрачуна за додијељена средства за извршавање задатака треба да буде у складу са постојећим финансијским прописима, а похрањује се у књиговодство удружења.

Члан 39

Средства Удружења налазе се и воде код Раиффеисен Банк дд БиХ – Филијала Бања Лука или неке друге банке коју одреди Управни одбор, а о њиховом кориштењу воде се пословне књиге и састављају финансијски извјештаји у складу са законом.

VI ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 40

Удружење престаје са радом:

 • на основу одлуке Скупштине Удружења;
 • у случајевима одређеним законом.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.

Бања Лука, 17.12.2008. године

Предсједник Скупштине