Slanje sažetaka i radova u cjelini

Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca ili na e-mail kongres@udumrs.org

Sažetak može da sadrži do 250 riječi. Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.

U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljenje su na ovoj stranici.

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni rad, prikaz slučaja i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 6. juna 2024. godine.